1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ciekawysklep.pl. Sklep internetowy www.ciekawysklep.pl, jest prowadzony przez Radosława Marka Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: KADPOL Radosław Kozłowski (właściciel marki bombek KADPOL), z siedzibą przy ul. Kostrzyńska 39, 62-200 Gniezno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 784-246-56-54. REGON: 387543203.

Miejsce wykonywania działalności i doręczeń: ul. Kostrzyńska 39, 62-200 Gniezno. mail: ciekawyskleppl@gmail.com, tel. +48 600 111 594

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu Regulamin.

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie między innymi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.ciekawysklep.pl.

5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika lub też z poziomu profilu Gość.

6. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie tegoż regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe do wypełnienia.

7. W przypadku konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej w Sklepie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),numer telefonu, adresu e-mail oraz adres do wysyłki. Składając zamówienie jako Konsument, oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Informacje oraz dane osobowe podane przez Kupującego podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami Ochrony Danych. 

8. W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują: firmę, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres siedziby oraz adres do wysyłki, numer telefonu oraz osobę do kontaktu.  

9. Zamówienia w Sklepie Internetowym można także składać bez tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, rezygnując tym samym, m.in. z funkcji zapamiętywania danych teleadresowych oraz możliwości śledzenia postępu realizacji zamówienia. Przy wyborze takiej formy składania zamówienia niezbędne jest jednakże podanie danych wyszczególnionych w punktach 7 i 8. 

10. Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podczas rejestracji na www.ciekawysklep.pl. poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego, dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.

12. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.ciekawysklep.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.

13. Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

14. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

15. Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. 

16. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

17. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

18. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail. Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza akceptacji zamówienia przez Sklep. Po przetworzeniu zamówienia, zostanie ono przygotowane je do wysyłki i Klient otrzyma kolejną wiadomość email, która będzie zawierać informację o akceptacji zamówienia i dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki").

19. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

21. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania zakupu na właściwy rachunek bankowy sklepu, sprzedaż  zostanie anulowana.

22. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów w przypadku, gdy Kupujący nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

23. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

24. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranego przez sklep ciekawysklep.pl przewoźnika zwanego dalej "Kurier".

25. Koszt dostawy wynosi 20 zł brutto na terenie Polski.

26. Zakupy powyżej 300 zł - przesyłka gratis.

27. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

28. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zamówienia przy pomocy płatności elektronicznej PayU, która umożliwia różne metody płatności elektronicznych w tym przelew tradycyjny.

29. Klientowi przysługuje prawo reklamacji zarówno w kwestii wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

30. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. 

31. Przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym  telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.

32. Firma KADPOL Radosław Kozłowski jest zarówno sprzedawcą, jak i producentem towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ciekawysklep.pl. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Wszelkie prośby i roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio firmie KADPOL Radosław Kozłowski.

33. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:

1. imię i nazwisko,

2. numer zamówienia,

3. opis niezgodności towaru z umową,

4. datę zakupu.

34. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ciekawyskleppl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 600 111 594. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonano połączenie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

35. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy www.ciekawysklep.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zespół sklepu www.ciekawysklep.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://ciekawysklep.pl/kontakt.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

36.  Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia:

1. otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,

2. rejestracji w sklepie – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną.

36. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na adres: ciekawyskleppl@gmail.com

37. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

38. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.

39. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

40. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.

41. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

42. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

43. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

44. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów, w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.

45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

46. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT, faktur elektronicznych przesyłanych w postaci pliku PDF na adres mailowy Klienta lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.

47. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

48. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

49. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2019r. 

50. Polityka cookies

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji

3. Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.

4. Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji.

5. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.